Redovisning

 

                   
FALKEMA AB                  
556257-1280 Utdrag ur   ÅRSREDOVISNING  2010    
                   
                   
                   
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE                  
                   
Allmänt om verksamheten.                  
                   
Bolaget har i likhet med tidigare år bedrivit fastighetsförvaltning, finansiell leasing,
värdespappershandel såväl direkt som genom dotter- och intressebolag.    
                   

Leasingobjekten har fortsatt minska. Utvecklingen på värdehandelsfronten har varit positiv.

Den kvarvarande placeringen genom Acta har föranlett ytterligare nedskrivningar.

På fastighetssidan har kostnaderna blivit högre än tidigare bl.a genom vinterförhållandena och vissa åtgärder.

Förväntningar.

Leasingintäckterna beräknas minska och även nettot på fastighetssidan förmodas bli lägre men börsuppgången under inledningen av 2011 indikerar ett bättre resultat på värdepappersförvaltningen.

       
                   
                   
                                               - - - - - - - - - - - - - -        
                   
                   
FALKEMA AB        (Koncernen)                  
                   
RESULTATRÄKNING                  
i sammandrag (tkr) 2006   2007   2008   2009   2010
                   
Nettoomsättning 6 264   7 447   6 834   4 877   4 939
Kostnader -3 680   -5 868   -4 847   -2 185   -2 482
Rörelsensresultat 2 584   1 579   1 987   2 692   2 457
                   
Resultatandel intressebolag 754   1 928   692   1 312   1 214
Finansnetto 1 856   1 606   -882   1 184   109
Avyttring anl.tillg. 29   0   4 094   0   0
Resultat efter finansiella poster 5 223   5 113   5 891   5 188   3 780
Just fin tillgångar 0   0   1 590   0   0
Förändring latent skatt -185   -174   663   400   150
Skatter -1 005   -708   -1 363   -1 275   -1 362
Resultat efter skatt 4 033   4 231   6 781   4 313   2 568

 
FALKEMA AB                  
556257-1280                  
                   
                   
BALANSRÄKNING                  
i sammandrag (mkr) 2006   2007   2008   2009   2010
                   
TILLGÅNGAR                  
Materiella anläggningstillgångar 20 059   21 525   14 391    13362    12442
Finansiella anläggningstillgångar 13 102   17 551   5 027   5 000   5 290
Andelar intressebolag 5 138   5 192   4 001   5 322   6 536
Skattefordran 81   952   205   355   362
Kortfristiga fordringar 1 751   2 706   22 121   15 505   11 599
Kassa och bank 31 777   26 607   32 355   40 217   43 851
Summa tillgångar 71 908   74 533   78 100   79 761   80 080
                   
EGET KAPITAL OCH SKULDER                  
Bundet eget kapital 10 526   10 700   8 476   8 076   7 832
Fritt eget kapital 55 516   57 071   64 077   62 788   62 601
Ägar lån 1 966   2 315   2 660   6 307   6 970
Summa eget kapital 68 008   70 086   75 213   77 171   77 403

Minoritetsintressen

0   0   0   0   0
Latent skatteskuld 2 637   2 811   2 148   1 748   1 503
Skatteskuld 0   0   0   0   0
Kortfristiga skulder 1 263   1 636   739   842   1 174
Summa eget kapital och skulder 71 908   74 533   78 100   79 761   80 080
                   
NYCKELTAL                  
Soliditet                                       %         91,8   90,9   92,7   90,0   88,0
Avkastning eget kapital               % 6,1   6,2   9,0   6,9   5,3
                   
                   
                   
AKTIER I DOTTERBOLAG Antal    %   Nom.värde     Eget kap.
                   
Falkema Förvaltnings AB 30 000   100   3 000       16 625
Skedala Fastighets AB 3 000   100   300         3 881 
                   
                   
INTRESSEBOLAG Antal   %   Nom.värde     Bokf.v.
Frilsö AB 5 000   33,3   35       3
AB HNJ Intressenter 400   33,3   40       1 647
                   
          Andelsv.        
Frilsö KB -   33,3   4 886        0
                   
Moderbolagets värdepapper Börsvärd:   Bokf.värd:            
  101231   101231            
Värdepappersportfölj 2 129     2 174            
 

 

 Logga in | Copyright 2009 - Falkema      Powered by Bizweb